Người nước ngoài có phải nộp thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ không?

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các các nhân nộp thuế thu nhập theo thang lũy tiến từ 15-40% và được khấu trừ thuế. Các công ty không phải đóng thuế doanh nghiệp nếu đăng ký tại 1 trong 18 khu kinh tế tự do của Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoài ra còn có thuế VAT từ 18%.

Ai có nghĩa vụ nộp thuế Thổ Nhĩ Kỳ?

Tiêu chí cư trú là điểm mấu chốt đối với các loại thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ. Người cư trú bị đánh thuế đối với thu nhập toàn cầu của họ, trong khi người không cư trú chỉ bị đánh thuế đối với thu nhập có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ. 

Cư dân thuế Thổ Nhĩ Kỳ

 • Các cá nhân trở thành cư dân thuế Thổ Nhĩ Kỳ nếu họ cư trú ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn 6 tháng trong một năm dương lịch. Nhưng có một số trường hợp ngoại lệ. Người nước ngoài ở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ 6 tháng trở lên để làm việc, kinh doanh, học tập hoặc điều trị được coi là người không cư trú về thuế. 
 • Các công ty trở thành cư dân thuế Thổ Nhĩ Kỳ nếu trụ sở chính đăng ký của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc trung tâm của tất cả các giao dịch kinh doanh của họ là ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cư dân không phải chịu thuế Thổ Nhĩ Kỳ

Những người không phải cư dân chịu thuế là những cá nhân dành ít hơn 6 tháng trong một năm dương lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ và có thu nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ. Các pháp nhân cũng được coi là không cư trú nếu nguồn thu nhập của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trụ sở chính của họ được đăng ký ở một quốc gia khác.

Thuế dành cho cá nhân Thổ Nhĩ Kỳ

Không có thuê tài sản quốc gia ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cư dân và người không cư trú Thổ Nhĩ Kỳ phải trả các loại thuế sau:

 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Đóng góp an sinh xã hội
 • Bảo hiểm thất nghiệp
 • Thuế cổ tức và tiền lãi
 • Thuế thừa kế và quà tặng.

Thuế thu nhập cá nhân Thổ Nhĩ Kỳ

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế dành cho các cá nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ và được quy định bởi Luật số 139, Công báo số 10700 ngày 06/01/1961. Thuế TNCN được đánh vào các loại thu nhập cá nhân khác nhau: thu nhập từ việc làm đến thu nhập không định kỳ.

Đối tượng chịu thuế thu nhập ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cơ sở thuế thu nhập Ví dụ
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh Các hoạt động thương mại hoặc công nghiệp với các cơ sở thường trú hoặc đại diện ở Thổ Nhĩ Kỳ và thu nhập phải là kết quả kinh doanh được thực hiện tại cơ sở thường trú này hoặc thông qua các đại diện đó.
Lợi nhuận nông nghiệp Thu nhập có được từ các hoạt động nông nghiệp như các hoạt động được thực hiện trên đất liền, biển, hổ và sông dưới các hình thức canh tác, trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá săn bắn, vv. Ví dụ, nông dân
Tiền lương và tiền công Tất cả các loại tiền lương, nơi có mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động
Lương hưu Trợ cấp hưu trí, tàn tật, góa bụa và trẻ mồ côi
Thu nhập từ các dịch vụ cá nhân độc lập Tất cả các loại hoạt động tự doanh. Ví dụ, các nhà văn tự do
Thu nhập từ tài sản bất động sản và quyền Tòa nhà

Quyền sở hữu vĩnh viễn

Đất đai

Mỏ và đá

Tàu, thuyền, máy bay và các loại phương tiện khác

Máy móc, thiết bị lắp đặt và các phụ kiện kèm theo của chúng

Quyền sáng chế

Bản quyền

Thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại

Tất cả các bản vẽ kỹ thuật, thiết kế, mô hình, kế hoạch, điện ảnh và phim truyền hình, bằng âm thanh và hình ảnh 

Thông tin thu được trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và khoa học

Công thức hoặc phương pháp sản xuất bí mật

Đầu tư vốn Tiền lãi, cổ tức, tiền thuê và các khoản thu tương tự
Thu nhập không thường xuyên Thu nhập thu được từ việc thực hiện các giao dịch thương mại hoặc từ việc làm trung gian cho các giao dịch đó đôi khi một người nhận được để đổi lại việc dừng hoặc bỏ trống hoạt động của một xí nghiệp nông nghiệp thương mại hoặc dịch vụ chuyên nghiệp độc lập và đổi lại là không đấu thầu hợp đồng quyền hoặc để di dời bất động sản cho thuê. Một phần nhận được để đổi lại các dịch vụ chuyên môn độc lập được thực hiện 

Thu nhập sau thu nhập của người nộp thuế từ hoạt động kinh doanh trước đây của họ; Thu nhập mà người nộp thuế chịu trách nhiệm hữu hạn thu được từ các hoạt động vận tải được thực hiện

Thuế TNCN được tính theo mức lũy tiến từ 15-40% sau một số khoản khấu trừ và phụ cấp. Thuế TNCN phụ thuộc vào thu nhập hàng năm. Tỷ lệ nộp thuế tối đa 40% nếu thu nhập năm vượt 880.000 TRY (khoảng 49.000 USD).

Người nước ngoài có phải nộp thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ không?

Các khoản đóng góp an sinh xã hội được tính theo giới hạn tiền lương tối thiểu là 166 TRY và tối đa là 1,251 TRY mỗi ngày và phải được trả bởi chủ lao động và cả người lao động. Tỷ lệ chung là 20,5% cho người sử dụng lao động và 14% cho người lao động.

Công dân nước ngoài vẫn được bảo vệ bởi hệ thống an sinh xã hội của đất nước họ không phải đóng các khoản đóng góp an sinh xã hội của Thổ Nhĩ Kỳ trong 3 tháng. Nếu có một hiệp ước giữa quốc gia của họ và Thổ Nhĩ Kỳ, thời gian miễn trừ có thể dài hơn.

Người lao động nước ngoài phải trả toàn bộ các khoản đóng góp nếu họ không thuộc đối tượng an sinh xã hội dành cho công dân nước ngoài. 

Các khoản đóng góp bảo hiểm thất nghiệp được tính trên mức thu nhập trên 1251 TRY mỗi ngày. Các khoản đóng góp được trả bởi người sử dụng lao động, người lao động và nhà nước, trong đó đối với người sử dụng lao động, tỷ lệ là 2% và đối với 2 đối tượng còn lại là 1%.

Thuế lãi suất từ 0 đến 15%, trong khi các nhà đầu tư không cư trú luôn phải trả ở mức tối đa. Trong các trường hợp khác, thuế suất phụ thuộc vào thời gian đáo hạn của trái phiếu và tiền gửi; thời gian đáo hạn càng dài, lãi suất càng giảm. 

Thuế cổ tức là 10%, chỉ được tính trên một nửa tổng số cổ tức. Nếu thu nhập từ cổ tức và thu nhập từ các nguồn khác của một cá nhân vượt quá 70.000 TRY, hoặc khoảng 4000 USD, chúng được bao gồm trong bản khai thuế hàng năm. Trong một số trường hợp, thuế thu nhập từ cổ tức có thể được khấu trừ vào thuế thu nhập đã tính. 

Thuế thừa kế và quà tặng phụ thuộc vào chi phí của tài sản thừa kế, trao tặng. Thuế thừa kế từ 1 đến 30% và thuế quà tặng từ 1 đến 10%. Thuế thừa kế và quà tặng được trả trong 3 năm. Ngoại trừ các giải thưởng xổ số, các loại thuế liên quan được thu bằng cách khấu trừ tại thời điểm thanh toán.

Khấu trừ thuế cho cá nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đối với nhân viên không được phép khấu trừ thuế, trừ các khoản đóng góp cho an sinh xã hội có thể được khấu trừ. Số tiền khấu trừ thuế cá nhân tích lũy hàng năm không được vượt quá tổng mức lương tối thiểu hàng năm.

Người nước ngoài có phải nộp thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ không?

Thuế dành cho đơn vị kinh doanh ở Thổ Nhĩ Kỳ 20%

Các loại thuế chính đối với các công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ là thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng VAT. Ngoài ra, các công ty đóng thuế giao dịch ngân hàng và bảo hiểm, thuế dịch vụ kỹ thuật số, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản đóng góp an sinh xã hội.

Thuế thu nhập doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ

Thuế thu nhập doanh nghiệp được đánh vào thu nhập và lợi tức mà các công ty và cơ quan doanh nghiệp có được như:

 • Công ty vốn và các công ty nước ngoài tương tự 
 • Hợp tác xã
 • Doanh nghiệp nhà nước
 • Doanh nghiệp do thành lập và hiệp hội làm chủ sở hữu
 • Hợp tác.

Thu nhập ròng tính thuế của doanh nghiệp được xác định là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản ròng sở hữu tại thời điểm đầu năm và cuối năm tài chính.

Thuế thu nhập doanh nghiệp được nộp theo tỷ lệ chuẩn là 20%. Tuy nhiên, tỷ lệ tạm thời đã tăng lên 25% đối với thu nhập nhận được vào năm 2021 và 23% đối với thu nhập nhận được vào năm 2022. Tỷ lệ hiện tại sẽ trở lại 20% từ năm 2023 nếu luật pháp không được thay đổi. Thuế thu nhập đối với các công ty trong lĩnh vực tài chính là 25%.

Thuế giá trị gia tăng Thổ Nhĩ Kỳ 18%

Thuế giá trị gia tăng (VAT) tiêu chuẩn là 18%. Để so sánh, thuế suất VAT cơ bản trung bình ở Liên minh Châu Âu là 23,1%. Thuế VAT được đánh nếu một công ty cung cấp dịch vụ, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa.

Ngoài ra, thuế suất VAT giảm 1 và 8% áp dụng cho một số giao hàng và dịch vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Các giao dịch của ngân hàng và công ty bảo hiểm được miễn thuế VAT nhưng phải chịu thuế giao dịch ngân hàng và bảo hiểm (BITT) với tỷ lệ 5%. Nhưng một số giao dịch chỉ phải chịu 1% hoặc 0% BITT – tỷ lệ phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty từ các giao dịch.

Người nước ngoài có phải nộp thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ không?

Thuế dịch vụ kỹ thuật số Thổ Nhĩ Kỳ 7,5%

Thuế dịch vụ kỹ thuật số là 7,5%. Người nộp thuế là một nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số. Ví dụ: trong môi trường kỹ thuật số, việc bán bất kỳ nội dung âm thanh, hình ảnh hoặc kỹ thuật số nào như chương trình máy tính, ứng dụng, nhạc, video, trò chơi và ứng dụng trong trò chơi. 

Thuế tiêu thụ đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ

Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đánh một lần vào một khâu của quá trình tiêu thụ của 4 nhóm sản phẩm chính: 

 1. Các sản phẩm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, dầu bôi trơn, dung môi và các dẫn xuất của dung môi
 2. Phương tiện đường bộ, đường hàng không và đường biển
 3. Đồ uống có cồn và nước ngọt cola, thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá khác
 4. Các sản phẩm xa xỉ, chẳng hạn như trứng cá muối, lông thú, điện thoại di động,…

Số tiền thuế được xác định theo đơn vị kilôgam, lít, mét khối hoặc các hàng hóa khác.

Các khoản đóng góp an sinh xã hội

Các khoản đóng góp an sinh xã hội cho cả người sử dụng lao động và người lao động là 34,5% tiền lương của người lao động: 14% cho người lao động và 20,5% cho người sử dụng lao động.

Mức đóng góp thất nghiệp

Mức đóng góp thất nghiệp bằng 3% tiền lương ngoài các khoản đóng góp an sinh xã hội: 1% cho người lao động và 2% cho người sử dụng lao động.

Lợi ích về thuế cho các doanh nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ có 18 khu tự do với chế độ thuế đặc biệt. Như vậy, chính phủ kích thích sự phát triển của công thương nghiệp. Lợi thế của các khu kinh tế tự do ở Thổ Nhĩ Kỳ là:

 • Không có thu nhập và thuế doanh nghiệp’
 • Không có thuế trước bạ
 • Không có bất động sản và thuế tài sản
 • Không có thuế GTGT đối với dịch vụ hậu cần cung cấp cho các nước thứ ba.

Để làm việc tại các khu vực tự do của Thổ Nhĩ Kỳ, các cá nhân và pháp nhân sẽ nhận được giấy phép từ Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ. Các hoạt động được phép bao gồm sản xuất, lưu trữ và đóng gói hàng hóa, nghiên cứu, thương mại, ngân hàng và bảo hiểm, và phát triển phần mềm.

Xem thêm: Gần 10.000 công ty đối tác nước ngoài thành lập tại Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa đầu 2022

Thuế bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thuế và phí chính phủ liên quan đến việc mua, sở hữu và bán bất động sản. Cơ sở tính thuế là giá trị địa chính, thường được ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, TAPU.

Thuế mua bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mua bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ đi kèm với thuế chuyển nhượng bất động sản, VAT, thuế tem và phí chính phủ.

 • Thuế suất chuyển nhượng tài sản là 4%. Theo luật, người mua và người bán trả cho nhau 2%. Nhưng trên thực tế, người mua sẽ nhận toàn bộ tiền thuế. 
 • Thuế suất VAT phụ thuộc vào diện tích nhà ở:
 • 1% – đối với nhà ở có diện tích dưới 150 m
 • 8% – đối với nhà ở có diện tích hơn 150 m 
 • 18% – đối với tài sản thương mại

Người nước ngoài được miễn thuế VAT khi mua bất động sản từ chủ đầu tư. Sau khi giao dịch kết thúc, người mua có quyền nộp đơn xin khấu trừ thuế, phải duy trì tài sản ít nhất một năm sau khi nhận được TAPU.

 • Phí đóng dấu được thanh toán khi ký hợp đồng mua bán bất động sản với mức từ 0,1 đến 0,6% tùy theo giá trị tài sản.
 • Nghĩa vụ của nhà nước đối với việc phát hành TAPU – Doner Sermaye – là $ 130 đối với người không cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ và $ 45 đối với người cư trú. Khoản tiền này được thanh toán tại Phòng Địa chính khi nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Thuế sở hữu bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thuế sở hữu bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 0,1-0,6% tùy thuộc vào loại hình và vị trí. Thuế tăng khi bất động sản ở các thành phố lớn như Istanbul, Trabzon, Bursa, Izmir, Ankara..

Thuế bán bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ

Các cá nhân phải trả thuế đối với việc bán bất động sản nếu họ sở hữu bất động sản đó dưới 5 năm. Thuế được trả cho phần chênh lệch giữa giá trị tài sản địa chính được chỉ định trong TAPU và giá trị thị trường tại thời điểm giao dịch. Tỷ lệ thay đổi từ 15 đến 35%.

Một pháp nhân trả thuế 23% khi bán bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thuế cho thuê bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cá nhân không phải trả thuế đối với thu nhập cho thuê bất động sản nếu nó không vượt quá 6.600 TRY mỗi năm đối với bất động sản để ở và 49.000 TRY đối với bất động sản thương mại. Trong các trường hợp khác, thuê được tính theo thang lũy tiến từ 15 đến 40%.

Pháp nhân nộp thuế đối với thu nhập từ cho thuê bất động sản với thuế suất 23%. 

Thuế cư trú giá trị cao áp dụng cho bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ trị giá trên 5.000.000 TRY hoặc khoảng 275.070 USD. Mức thuế thay đổi từ 0,3 đến 1%, tùy thuộc vào giá trị của bất động sản.

Làm thế nào để không phải nộp thuế hai quốc gia

Thổ Nhĩ Kỳ có hiệp ước đánh thuế hai lần (DTT) hợp lệ với 85 quốc gia. Các cá nhân và công ty có thể xin khấu trừ thuế và không phải nộp thuế hai lần trên cùng một khoản thu nhập.

Thuế khấu trừ được tính là thuế được nộp tại quốc gia cư trú.

Làm thế nào để trở thành công dân thuế Thổ Nhĩ Kỳ?

Thị thực du lịch thông thường không cho phép bạn ở nhiều hơn 6 tháng một năm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Để sống trong nước, bạn cần có giấy phép cư trú, thường trú hoặc quốc tịch. Chương trình đầu tư nhập quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ cho phép các nhà đầu tư nhận được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 6-8 tháng. Các thành viên gia đình như vợ chồng và con cái có thể có quốc tịch thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với nhà đầu tư. 

Bằng cách đầu tư hơn 400.000 USD vào nền kinh tế của đất nước, các nhà đầu tư có được quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Có 5 lựa chọn đầu tư:

 • Mua bất động sản với giá 400.000 đô la
 • Đầu tư kinh doanh – từ 500,000 đô la
 • Mở một khoản tiền gửi ngân hàng – từ 500.000 đô la
 • Mua trái phiếu chính phủ – từ 500,000 đô la
 • Mua cổ phiếu của các quỹ đầu tư – từ 500.000 đô la

Mua bất động sản là lựa chọn được yêu cầu nhiều nhất. Các nhà đầu tư có thể lấy lại số tiền họ đã đầu tư vào bất động sản sau 3 năm kể từ khi có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Giá bất động sản tăng từ 15 đến 25% mỗi năm và thu nhập cho thuê đạt 15% mỗi năm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Có nghĩa là nhà đầu tư sẽ nhận được thêm lợi nhuận bằng cách cho thuê trong ba năm và sau đó khi bán tài sản.

Nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên hệ với các luật sư, chuyên gia di trú của chúng tôi qua số Hotline để được tư vấn miễn phí 0902655499.

 

 

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger